سرود بی محتوا چالوس قوی با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان پول بیت المال!!!
سرود بی محتوا چالوس قوی با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان پول بیت المال!!!
پیام کاسپین | اخیرا سرودی به نام چالوس قوی تهیه شده که به نظر اکثر کارشناسان امر از نظر محتوا و سبک بیان بسیار بسیار ضعیف و بلکه موجب پایین آوردن شان و جایگاه چالوس نیز می شود که برای آن 200 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

پیام کاسپین | اخیرا سرودی به نام چالوس قوی تهیه شده که به نظر اکثر کارشناسان امر از نظر محتوا و سبک بیان بسیار بسیار ضعیف و بلکه موجب پایین آوردن شان و جایگاه چالوس نیز می شود که برای آن ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

قرار شد بخشی از این مبلغ را شهرداری ها و شوراها پرداخت کنند و درصد زیادی از آن نیز تا کنون پرداخت شده است که به نظر می رسد اهرم فشاری بوده تا این مبلغ پرداخت شود و دوستانی که این مبلغ را پرداخت کردند علاقه ای به پرداخت نداشتند و فقط این اهرم فشار آنها را مجبور کرده است.

ظاهرا گفته می شود این موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح و مصوبه شورای فرهنگ عمومی را داشته است که باید ببینیم اهرم فشاری که موجب شده تا شورای فرهنگ عمومی چنین مصوبه ای را داشته باشد چه بوده است و از همه مهمتر چرا موسسه معرفی شده و درخواست کننده مربوط به شهرستان چالوس نمی باشد؟

چرا موسسه های مربوط و هنرمندان با استعداد همین شهرستان که اتفاقا دلسوزی بیشتری نسبت به فرهنگ و هویت شهر خودشان داشتند استفاده نشده است و فراخوانی بابت این موضوع منتشر نشد.

راوی می گوید تماس هایی از دفتر نماینده و فرماندار برای پرداخت مبلغ بابت این موضوع گرفته شده است که امیدواریم کذب باشد و منتظر تکذیب شدن موضوع از سوی دفتر نماینده و فرماندار هستیم.

از طرفی نباید با چنین سروده های بی محتوا  و بی معنی از نظر کارشناسان امر که دارای مشکلات فراوانی نیز است فرهنگ و شخصیت نهادینه شده شهرستان چالوس را زیر سوال ببریم.

انتظار است همانطوری که تهیه و انجام این سرود را به پای شورای فرهنگ عمومی نوشتند ، همین شورا از ادامه این روند جلوگیری و پول بیت المال به حساب ها برگردد.

البته ناگفته نماند تهیه کننده و اجراکننده سرود فوق دارای سمت در دفتر نماینده مجلس فعلی بوده است که سابقه حضور در دفتر نماینده مجلس سابق را نیز دارا بوده اما در گذشته اجازه ورود در چنین مباحث و مسایلی را نداشته است.