۵۷ پروژه عمرانی حوزه تامین اجتماعی در حال احداث است
۵۷ پروژه عمرانی حوزه تامین اجتماعی در حال احداث است
پیام کاسپین | مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر این سازمان 57 پروژه عمرانی در بخش درمان مستقیم در سراسر کشور در حال احدااث دارد و 150 پروژه نیز در حال طراحی و توسعه برای ایجاد در برنامه داریم.

پیام کاسپین | مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر این سازمان ۵۷ پروژه عمرانی در بخش درمان مستقیم در سراسر کشور در حال احدااث دارد و ۱۵۰ پروژه نیز در حال طراحی و توسعه برای ایجاد در برنامه داریم.

میرهاشم موسوی صبح امروز در حاشیه  مراسم کلنگ زنی ساختمان درمانگاه فوق تخصصی تامین اجتماعی در شهرستان چالوس در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از رویکرد های یکی از رویکردهای اساسی ما در تامین اجتماعی توسعه خدمات است که مهمترین آن  در مانی بوده و در درمان مستقیم و درمان غیر مستقیم توسعه خمات را در اولویت قرار دادیم که تاکید رئیس جمهور ممحترم نیز بوده است.

وی ادامه داد: ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در توسعه زیر ساخت درمانی و عمرانی در سالجاری بودجه تعیین شده که این عدد در آغاز دولت سیزدهم ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این نشان دهنده اولویت و اهمیت دولت به این بخش می باشد.

موسوی تاکید کرد : رووزانه بالغ بر ۱میلیون و ۲۰۰ خدمات سرپایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور انجام می شود و روزانه بالای ۱۳ هزار بستری در مراکز درمانی این سازمان انجام می شود.

وی گفت: با حمایت های دولت ۴۰۰ قلم داروی جدید به پوشش بیمه ای این سازممان اضافه شده و در بحث جوانی جمعیت در حوزه نازایی خدمات درمانی مطلوبی در مراکز این سازمان انجام می شود و توسعه نیز خواهد یافت.